x

ทำความรู้จัก WiFi7 IEEE 802.11be

หลังจาก WiFi6/6E (802.11AX) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของการใช้งาน WiFi ด้วยความเร็วที่มากขึ้นกว่า 4 เท่า มีประสิทธิภาพรวมสูงกว่า 3 เท่า และสามารถลดค่าหน่วงเวลาได้มากกว่า 75% อีกทั้งยังช่วยลดการกวนของสัญญาน และยังรองรับ WPA3 ปกป้องเครือข่ายได้ดีกว่า

แต่การพัฒนายังไม่หยุดแค่นั้น WiFi7 (บนมาตรฐาน P802.11be) เริ่มถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 และได้มีการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้งานในเดือนพฤษภาคม 2567 โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา และคุณสมบัติหลัก ดังนี้

เป้าหมายในการพัฒนา WiFi7

  • พัฒนาให้อยู่บนพื้นฐาน 802.11ax
  • ทำความเร็วในการรับส่งข้อมูลได้ 30Gbps
  • ใช้ความถี่ตั้งแต่ 1GHz จนถึง 7.25GHz
  • ปรับปรุงค่าความหน่วงและความไม่แน่นอนในการรับส่งให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

คุณสมบัติหลักของ WiFi7

  1. ขนาดช่องสัญญานจะขยายความกว้างไปถึง 320Mhz ต่อช่องสัญญาน ทำให้บนมาตรฐานความถี่ของ WiFi6 จะมีช่องสัญญานใช้งาน 3 ถึง 6 ช่อง เปลี่ยนการผสมรหัสสัญญานเป็น 4096-QAM จากเดิมที่ใช้ 1024-QAM
  2. จำนวนเสาสัญญานเพิ่มเป็น 16 จากเดิม 8
  3. Multi-Link Operation (aggregation) รวมสัญญานข้ามความถี่
  4. Multi-AP Operation (AP Coordination) ใช้อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ในกลุ่มช่วยกันส่งสัญญานไปที่เครื่องลูกข่าย
  5. Multi-RU (Puncturing) เว้นช่วงสัญญานที่ถูกรบกวน
  6. ทำให้ค่าหน่วงเวลาดีขึ้น

WiFi7 จะทำให้ประสบการณ์การใช้ WiFi แบบเดิมของเราเปลี่ยนไป ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถใช้ WiFi ได้ดีขึ้นไปอีกเพราะการปรับปรุงการใช้ช่องความถี่ ทำให้สามารถใช้งานการรับส่งที่ความเร็วสูงได้ ขยายระยะในการให้บริการได้กว้างขึ้น ลดความหนาเเน่นในการเชื่อมต่อ ลดค่าหน่วงเวลา ลดการใช้พลังงานในการรับส่ง ลดค่าใช้จ่าย

ABOUT THE AUTHOR

bright

© 2017 3BB. All rights reserved.