x

เทคโนโลยี WiFi6

เทคโนโลยี WiFi6 มาตรฐานใหม่สำหรับการใช้งาน WiFi ภายในบ้าน ให้ความเร็วที่มากขึ้นถึง สามเท่า เพิ่มความจุ ช่องสัญญานมากขึ้นถึงสี่เท่า และลดความล่าช้าในการใช้งานช่องสัญญาน WiFi ลง 75%. ด้วยเทคโนโลยี OFDMA และ MU-MIMO ในการช่วยปรับปรุงช่องสัญญานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมี Beamforming เพื่อส่งสัญญานไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อให้มีความเร็วสูงขึ้นใช้งานไม่สะดุด ทำให้การสตรีมวีดีโอ และเล่นเกม เร็วขึ้น

จุดเด่นของ WiFi6

  • เชื่อมต่ออุปกรณ์ได้มากกว่า : สื่อสารข้อมูลได้มากขึ้นพร้อมกับอุปกรณ์มากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี OFDMA และ MU-MIMO
  • ลดความล่าช้าของการรับส่งข้อมูล (Lag) สำหรับอุปกรณ์และแอพพลิเคชั่นทั้งหมด: ไม่ว่าจะเป็นการสตรีมวิดีโอในระดับ 4K, เล่นเกมออนไลน์ หรือแม้แต่วิดีโอแชทด้วยการลดความล่าช้าสูงสุด 75%
  • ครอบคลุมมากขึ้น: มีสัญญาณ WiFi ที่ดีขึ้น เนื่องจากจะเน้นความแรงของสัญญาณไปยังอุปกรณ์ โดยใช้เทคโนโลยี Beamforming และ MU-MIMO
  • เพิ่มอายุการใช้งานแบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์: เทคโนโลยี Target Wake Time ช่วยลดการใช้พลังงานของอุปกรณ์เพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่

ความเร็วของ WiFi6 ทีมีจำหน่ายในปัจจุบัน

  • AX1500 Dual-Band MU-MIMO 2×2, 2 Stream Next-Gen 1.5 Gbps Speeds: ความเร็วรวมสูงสุดถึง 1.5 Gbps (ความเร็วเชื่อมต่อ 1201 Mbps บนช่องสัญญาน 5 GHz และ 300 Mbps บนช่องสัญญาน 2.4 GHz)
  • AX1800 Dual-Band MU-MIMO 2×2, 4 Stream Next-Gen 1.8 Gbps Speeds: ความเร็วรวมสูงสุดถึง 1.8 Gbps (ความเร็วเชื่อมต่อ 1201 Mbps บนช่องสัญญาน 5 GHz และ 574 Mbps บนช่องสัญญาน 2.4 GHz)
  • AX3000 Dual-Band MU-MIMO 2×2, 4 Stream Next-Gen 3 Gbps Speeds: ความเร็วรวมสูงสุดถึง 3 Gbps (ความเร็วเชื่อมต่อ 2402 Mbps บนช่องสัญญาน 5 GHz และ 574 Mbps บนช่องสัญญาน 2.4 GHz)
  • AX6000 Dual-Band MU-MIMO 4×4, 8-Stream Next-Gen 6 Gbps Speeds: ความเร็วรวมสูงสุดถึง 6 Gbps (ความเร็วเชื่อมต่อ 4804 Mbps บนช่องสัญญาน 5 GHz และ 1148 Mbps บนช่องสัญญาน 2.4 GHz)
  • AX11000 Tri-Band MU-MIMO 4×4, 12-Stream Next-Gen 11 Gbps Speeds: ความเร็วรวมสูงสุดถึง 11 Gbps (ความเร็วเชื่อมต่อ 4804 Mbps บนช่องสัญญาน 5 GHz จำนวน 2 ชุด และ 1148 Mbps บนช่องสัญญาน 2.4 GHz)

*ความเร็วเชื่อมต่อ หมายถึงความเร็วที่เครื่องสามารถเชื่อมต่อกับเร้าเตอร์ไวไฟ ไม่ใช่ความเร็วในการดาวน์โหลด หรืออัพโหลดไฟล์ ในการทดสอบความเร็ว (Speed Test) จะได้ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ 65% ของความเร็วเชื่อมต่อ

ที่มา:

ABOUT THE AUTHOR

bright

© 2017 3BB. All rights reserved.