x

14 เมษายน สุขสันต์ “วันครอบครัวไทย”

14 เมษายน วันครอบครัวไทย
เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของสถาบันครอบครัว

วันครอบครัว มีขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2532 เพื่อให้ทุกคนนึกถึงความสำคัญของครอบครัว มีโอกาสพบปะกันได้โดยสะดวก จึงมีการกำหนดให้วันที่ 14 เมษายน ที่นอกจากจะเป็นวันสงกรานต์แล้วยังเป็นวันรวมญาติด้วย ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับทุกคนในบ้านยิ่งๆ #วันครอบครัวไทย

ครอบครัว คือ สถาบันมูลฐานของมนุษย์ชาติ เป็นหน่วยขนาดเล็กที่สุดของสังคม เป็นผู้สร้างและกำหนดสถานภาพ สิทธิ หน้าที่ของบุคคลอันพึงปฏิบัติต่อกันในสังคม เป็น สถาบันแห่งแรกในการถ่ายทอดวัฒนธรรมและพัฒนา ผู้ร่วมครัวเรือน คือ สามี ภรรยา และบุตร การที่ทางราชการกำหนดวันครอบครัวขึ้นมานั้น เนื่องจากต้องการให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวให้มากขึ้น เพราะการที่วิถีชีวิตของคนในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป ย่อมทำให้ครอบครัวมีความขัดแย้ง และห่างเหินกันมากขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมาทีหลังได้

วันครอบครัวไทย หนี Covid-19 อย่างไร ให้ปลอดภัยทั้งตัวเอง-คนรอบข้าง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตัวการ์ตูนใส่หน้ากากอนามัย | วันศุกร์หรรษา ...

1.เมื่อมีเวลามากขึ้น ก็ถือเป็นโอกาสหันมาดูแลตัวเอง
2.ใช้เวลาอยู่กับคนในครอบครัว
3.ลงมือทำความสะอาด จัดของ ตกแต่งบ้าน
4.ปิดปากและจมูกด้วยกระดาษทิชชู่ทุกครั้งที่ไอ จาม
5.สวมหน้ากากอนามัย และอยู่ห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตร
6.ทำความสะอาดที่พักและของใช้
7.ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 
8.ทิ้งหน้ากากอนามัย หรือกระดาษทิชชู่ที่ใช้แล้วให้ถูกวิธี

9.ดูแลสุขภาพ ผ่านการออกกำลังกาย

#stayhome #socialdistancing

ABOUT THE AUTHOR

butter

© 2017 3BB. All rights reserved.